راه اندازی کسب و کار، سرمایه گزاری در کشورهای امن و پیشرفته و ایجاد و توسعه تجارت در سطح بین المللی بهترین تصمیم برای برون رفت از محدودیت‌های جغرافیایی‌ست.