گروه تخصصی مهام با بیش از دو دهه تجربه، یکی از گروه‌های موفق در عرصه انتخاب smart partnership از صاحبان و متولیان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی در سایر کشورها می‌باشد. یکی از استراتژی‌های این گروه ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف داخل با گروه‌های بین‌المللی است.